อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ คืออะไร

โครงการอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

        โครงการอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ เป็นโครงการที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีภารกิจในการบูรณาการความร่วมมือระหว่างภาครัฐ สถาบันการศึกษา และภาคเอกชน เพื่อสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจ โดยผลักดันให้เกิดการนำวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มาใช้ให้เกิดประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ โดยมีมหาวิทยาลัยในเขตภาคเหนือจำนวน 7 แห่ง คือ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (แม่ข่าย) มหาวิทยาลัยแม่โจ้ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง มหาวิทยาลัยพะเยา มหาวิทยาลัยนเรศวร มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์และมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ที่มีการดำเนินงานอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ โดยผลักดันให้เกิดการนำวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมาใช้ให้เกิดประโยชน์ในเชิงพาณิชย์เพื่อพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคเอกชนทั้งในภาคเหนือและอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง โดยอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ จะเป็นหน่วยงานที่ทำหน้าที่ในการบริการด้านการวิจัยพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยี การร่วมพัฒนานวัตกรรม และการสร้างโอกาสทางธุรกิจที่ใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในการขับเคลื่อนให้แก่ภาคเอกชน